Genomförande av studien

Som en del av arbetet med rapporten har en undersökning genomförts, från december 2013 till december 2014. Fyra olika metoder har använts, en följestudie, en observationsstudie, en webbenkät via e-post och en workshops. Följestudien och observationsstudien samt den större delen av webbenkäten har varit grunden i en kartläggning för att förstå hur vårdens administrativa arbetsmiljöer ser ut idag.

Kärnfrågorna i undersökningen; Hur används vårdens administrativa lokaler och dess funktioner? Hur upplevs de av vårdens personal?

En kvalitativ fråga i webbenkäten och syftet med workshopen har varit att se framåt och ta fram vad som är viktigt för framtidens administrativa arbetsmiljöer. Rapporten har arbetat med metodtriangulering, det vill säga använt flera olika metoder i samma undersökning för att behandla samma ämne.

I följestudierna dokumenterar observatören alla administrativa arbetsuppgifter som den följda läkaren eller sjuksköterskan utför samt var de utför arbetsuppgiften för att komma verkligheten så nära som möjligt.

I webbenkäten skattar de svarande hur de använder de administrativa arbetsplatserna och rangordnar dem.

I observationsstudien räknades faktisk närvaro 2-3 gånger per dag under tre veckors tid i tre olika sorters vårdmiljöer, arbetsmiljöer i direkt vårdmiljö, i indirekt vårdmiljö och i externa administrativa miljöer. D.v.s. mottagningar, vårdavdelningar, stödenheter, ”den administrativa ytan” och förvaltningsbyggnader.