Externa administrativa arbetsplatser

Dessa externa administrativa arbetsplatser är ofta lokaliserade nära sjukhus men kräver ingen direkt anknytning till själva patientvården. Hit hör bland annat landstingens/regioners egna förvaltningar och konferensrum.

Förslag: Vårdens förvaltningskontor utförs som behovsstyrda kontor.

Vår kartläggning indikerar att nyttjandegraden för dessa administrativa arbetsplatser är ungefär på samma nivå som genomsnittet för andra renodlade kontor (30 - 45 %). På samma sätt som i många andra branscher och offentliga verksamheter kan man därför även här bedöma att inom vårdens förvaltningskontor finns möjlighet till effektivisering av det administrativa arbetet.

 

Some description

 

Behovsstyrda arbetsplatser är i grunden ett nytt arbetssätt för självstyrda, mobila samarbetande medarbetare. Pådrivna av en allt mer snabbföränderlig värld, den snabba tekniska utvecklingen och en allt intensivare konkurrens genom globalisering.

När aktivitetsbaserade arbetsplatser tar form i ett fysiskt kontorskoncept utformas det efter vilka aktiviteter medarbetarna utför i arbetet. Det är individens arbetsuppgifter och organisationens mål som styr vilka fysiska miljöer som ska finnas på arbetsplatsen. Den målstyrda medarbetaren har ingen fast arbetsplats utan bestämmer var och hur den vill arbeta för att bäst stödja den arbetsuppgift hen ska göra. Med stöd av teknik och mobilt-IT så är möjligheterna gränslösa.

Arbetssättet ställer nya krav på ledarskapet som nu måste hålla ihop gruppen och se individerna. Ett vanligt fysiskt hjälpmedel att stärka grupper och avdelningar är ”hemvisten”. En plats där en avdelning har sin bas och ofta sin personliga förvaring. Dessutom agerar hemvisten en naturlig mötesplats för gruppen.