Framtiden

Behovet av bra administrativa arbetsplatser är mycket stort. Det har uppmärksammats på många sätt, förutom i denna rapportens kartläggning, att så mycket som hälften av läkares och sjuksköterskors tid idag läggs på administration. Detta pekar på att behovet av bra administrativa arbetsplatser inom vården är mycket stort.

Förslag: Lägg samma ambitionsnivå för planering av administrativa arbetsplatser som vårdens övriga lokaler. Låt behovsbeskrivningen ingå i samma analysprocess och differentierade funktionsplanering som övriga vårdlokaler.

Administrativt arbete behöver liksom vårdens övriga aktiviteter ges möjlighet att få stöd av olika typer av rum, anpassade efter dess specifika behov.
Vården är aktivitetsbaserad och inrättningen av moderna vårdlokaler är inriktade på att möta behoven hos de olika aktiviteterna. Det är dags att nyansera bilden av vad administrativt arbete inom vården behöver - från expeditioner och arbetsstationer till en palett behovsstyrda administrativa arbetsplatser.

Förslag: Inför ett förändrat förhållningssätt där även de administrativa arbetsplatserna utformas aktivitetsbaserat och behovsstyrt. Vi kallar dessa för behovsstyrda administrativa arbetsplatser för vården.

Majoriteten av de svarande i rapportens enkätundersökning svarar att de trivs på sina administrativa arbetsplatser och att dessa stödjer deras behov. Det finns därför mycket som fungerar bra i dag och som man kan bygga vidare på.

Förslag: Vidareutveckla framtidens administrativa arbetsplatser inom vården baserat på erfarenheter från det som fungerar väl.