Administrativa arbetsplatser i det direkta vårdarbetet

Det är viktigt att teamarbetsplatserna är nära de vårdrum som teamet ansvarar för. Vid kortare avstånd minskar tiden för att gå mellan de administrativa arbetsplatserna och vårdrummen vilket frigör mer tid till patienterna.

Arbetsstationen är den viktigaste av komponenterna för teamarbetsplatserna. Här sitter sjuksköterskan, med utsikt över korridoren huvuddelen av sin tid då hen administrerar. Arbetsstationens storlek ska vara tillräcklig för en rad verktyg - dator, skrivare, etikettskrivare, dokumentförstörare, pärmar, medicinvagn etc. Det är viktigt att det administrativa pappers- och dataarbetet kan utföras på ett lämpligt sätt med tanke på sekretess. Det finns olika åsikter om arbetsstationerna ska vara inglasade eller inte. Vissa anser att sekretess inte kan säkerställas om arbetsstationen är öppen. Andra anser att en inglasad arbetsstation skapar en onaturlig distans mellan personal och patient/anhörig. Rapportens förslag visar en öppen arbetsstation med en skärm som täcker anteckningar för anhöriga och en inglasad informell mötesplats bakom arbetsstationen. Den informella mötesplatsen kan tillgodose sekretesskraven och samtidigt ge personalen möjlighet till att utbyta kunskap. Rapportens kartläggning visar att mycket av den administration som sker på vårdavdelningarna är korta anteckningar på en minut eller mindre. Den informella mötesplatsen är en bra plats för att stående utföra just dessa anteckningar.

Teamarbetsplatserna bör ha minst två rum där koncentrerat arbete skall kunna utföras. Små ”icke personliga” cellkontor gör att läkaren och sjuksköterskan kan utföra koncentrerat arbete samtidigt. De ger också utrymme för eventuella studenter inne på vårdavdelningen. Observera, för att en sjuksköterska ska lämna sin plats vid arbetsstationen behöver hen fortfarande kunna hålla uppsikt över korridoren. Cellkontoren rekommenderas därför vara uppglasade.

Teamarbetsplatserna inne på vårdavdelningen föreslås även innehålla ett flexirum. På grund av att organisationen kan skilja mellan sjukhus är det viktigt att hitta ändamålsenliga rum för just den verksamhet som ska nyttja lokalerna. Ett flexirum är främst till för ronder, men kan anpassas för mer stationära arbetsplatser vid behov. Storbildsskärm och grupptavla som visar info om inneliggande patienter (utom synhåll av besökare och patienter) är några av de verktyg som idag används inne i rummet. I framtiden kan behovet se mycket olika ut då vi ser att administrationen mer och mer sker från dataplattor.

 

Some description