Tidigare forskning?

En forskningsöversikt har genomförts och syftet med detta är att kunna bidra till att utformningen av framtidens administrativa arbetsplatser inom vården och dess förvaltningar i ökad grad är evidensbaserad.

Forskningsöversikten har sammanställts baserat på tre inspel.

1. I april 2012 genomfördes ett öppet seminarium på Chalmers om vårdens informations- och kontorsmiljöer. En av föreläsarna var Björn Karlson, professor i arbets- och miljömedicin vid Lunds Universitet. Han redovisade där en sammanställning av kontorsforskning främst från arbetsmiljöområdet.

2. I projektet genomfördes en workshop på Chalmers 8/4 2014. Här föreläste en av Sveriges främsta kontorsforskare, Christina Bodin Danielsson från Stressforskningsinstitutet. Där redovisade hon en översikt över vilka områden inom kontorsforskningen där det finns relevant kunskap som projektet kunde ha nytta av. Hon redovisade också resultat från sin egen forskning.

3. Som en del i projektet har även en översiktlig artikelsökning genomförts i olika databaser i syfte att komplettera de övriga två inspelen. Detta arbete har resulterat i ett material från olika interdisciplinära fält. Ingen geografisk begränsning är gjord vid sökningarna, däremot är endast artiklar som är skrivna på svenska och engelska inkluderade. Alla artiklar och böcker är referentgranskade (eng: peer-review).

  • Tydliga resultat visade på att kontorslanskap minskar integritet och arbetstillfredställelse.
  • Begränsade belägg tyder på att kontorslandskap försämrar mänskliga relationer.
  • Korta avstånd mellan arbetsstationer intensifierar kognitiv belastning och minskar integritet.
  • Att dela skrivbord visade sig förbättra kommunikationen.
  • Genom att involvera ergonomer i ett tidigt implementeringsskede kan man säkerhetsställa anställdas välbefinnande.
  • Akustik och avgränsande skärmar är betydande i utformning av kontorsarbetsplatser.

 

Läs mer om forskningsöversikten i rapporten