Kompletterande stödfunktioner

Stödfunktioner som inte används ofta kan ligga utanför funktionsenheten. Dessa kompletterande stödfunktioner kan delas av flera funktionsenheter eller flera vårdavdelningar.

Vissa stödfunktioner behöver ligga i nära anslutning till funktionsenheten och andra kan ligga helt frikopplade, utanför vårdavdelningen. Flera funktioner kan samordnas i samma rum.

Vilka stödfunktioner, placering av dessa och rumsstorlek varierar beroende på till exempel:

– sjukhusets och vårdbyggnadens struktur,

– förråd och materialhantering

– antal vårdplatser

– enpatientrum/flerpatientrum

– antal personal

Exempel på rum och stödfunktioner som kan placeras utanför funktionsenheten och serva flera funktionsenheter eller ibland flera vårdavdelningar.

– reception

– arbetsplatser för administrativt arbete.

– grupprum/rondrum

– samtalsrum

– avdelningskök

– dagrum, matsal

– närståenderum

– balkong

– hygienrum

– desinfektionsrum, miljörum, lab.

– läkemedelsrum med förråd, läkemedelsautomat.

– förråd, linne, rent och sterilt material, papper etc.

– undersökning/behandling

– inkommande gods, förråd

– avfallshantering/miljörum.

– personalrum/pentry/wc

– omklädningsrum

– undervisningsrum

– konferensrum

Kompletterande stödenheter kan placeras tillsammans i sammanhållna stödenheter men även fördelas mellan funktionsenheter. 

Behov av undersökning, behandlingsrum eller andra rum för specialändamål kan variera stort mellan olika specialiteter och över tid. Ibland kan ”specialrum” få låg nyttjandegrad och om alla vårdrum är enpatientrum kan vissa t.ex. undersökningar ske där.

I varje funktionsenhet finns ett vårdrum / ”specialrum” som är tänkt att tillgodose de speciella behov vårdavdelningen har eller kan få.