Principlösningar för vårdavdelningar

Principlösningar vårdavdelningar, uppdelade eller sammankopplade funktionsenheter

I den goda vårdavdelningen är två principlösningar framtagna för vårdavdelningar. En med uppdelade funktionsenheter och en med sammankopplade funktionsenheter. Det har även arbetats med modeller där båda principerna framträder samtidigt.

Uppdelade funktionsenheter: Den uppdelade principen bygger på en tydlig geografisk uppdelning mellan funktionsenheterna. Kompletterande stödfunktioner placeras som knutpunkter, nav som delar upp och separerar funktionsenheterna ifrån varandra.

Funktionsenheten kan i denna modell upplevas som lättöverskådlig, lättbegriplig och trygg av patienter, närstående och personal.

Översikten över vårdavdelningen som helhet, kan minska med starkt separerade funktionsenheter. Samarbete mellan funktionsenheter och fördelning av arbetet mellan olika funktionsenheter kan försvåras beroende på hur funktionsenheterna grupperas.

Sammankopplade funktionsenheter: Den sammankopplade principen bygger på närhet mellan funktionsenheter. Kontaktytan mellan funktionsenheterna i denna modell ökar, vilket kan ge överblick över flera funktionsenheter. Tätare sammankoppling av funktionsenheter kan ge möjlighet att hantera förändrade behov, förändrad bemanning etc. Antal vårdrum per funktionsenhet kan gå att omfördela i den sammankopplade modellen. En vårdavdelning med sammankopplade funktionsenheter kan i vissa avseenden bli mer flexibel och överskådlig. Beroende på utformning kan en vårdavdelning med sammankopplade funktionsenheter upplevas som stor, otrygg och svårgripbar.

Teamarbete: kompletteras med text: ”Idag arbetar många vårdavdelningar i team. Hur ett team ser ut, vilka yrkeskategorier som ingår, varierar mellan olika vårdavdelningar och sjukhus. För patienten och personalen kan teamarbete skapa en större kontinuitet under vårdtillfället. Patienten kan känna större trygghet i att vårdas av en mindre grupp ur personalen och inte behöva se ny personal vid varje arbetsskiftsbyte. Det talas idag ofta om korta vårdtider och att en stor del av vården sker utanför sjukhuset.

Inom de flesta specialiteter finns ändå en grupp patienter som stannar längre och/eller återkommer vid upprepade tillfällen till vårdavdelningen .Att för patienten behöva byta plats på vårdavdelningen (oavsett orsak) kan, beroende på hur arbetet organiseras, även betyda att patienten måste byta vårdare/team. Sammankopplade funktionsenheter kan stödja flexibilitet i indelningen av vilket team som ska vårda respektive patient och på så sätt öka kontinuiteten för personal och patient.

Principlösningar