Syfte

Vid planering av vårdens lokaler finns ett behov av att ge sjukvårdshuvudmännens planerare stöd utifrån bästa tillgängliga kunskap och forskning vid planeringsdiskussioner och vid upprättande av funktionsprogram. Syftet med projektet ”Den goda vårdavdelningen” har därför varit att ta fram bra planerings- och beslutsunderlag när framtidens vårdavdelningar planeras och byggs. Vårdbyggnader utgör viktiga och långsiktiga samhällsinvesteringar och bör därför i största möjliga mån vila på bästa tillgängliga kunskap.

>> Läs mer