Stödfunktioner

I IVA-modulen placeras de stödfunktioner som används ofta och då bör ligga nära vårdrummen. Två IVA moduler tillsammans med en stödenhet utgör en funktionsenhet. Stödenheten innehåller stödfunktioner som kan nyttjas av flera moduler. Funktionsenheter och stödfunktioner för hela verksamhetsenheten utgör tillsammans en intensivvårdsavdelning. Vilka stödfunktioner som behövs, placering av dessa och rumsstorlek varierar beroende på olika faktorer. I vissa fall kan stödfunktioner för verksamhetsenheten serva flera avdelningar. Dessa stödfunktioner kan placeras utanför i anslutning till intensivvårdsavdelningen.

>> Läs mer 

Stödfunktioner