Byggnadstekniska åtgärder, detaljutformning

Byggnadsåtgärder för god hygien

  • Horisontella ytor som kanaler för installationer byggs in och sladdar samlas i täckta kabelrännor för att minska damm. Allt ska vara nåbart för rengöring. Fast skåpinredning byggs in upp mot tak och undertaket ansluter mot inbyggnaden.
  • Sterilt material skall förvaras i rena utrymmen, ej i passager 
  • Bygg in förvaringsutrymmen på salarna så att inget riskerar att förvaras löst liggande.
  • Tillräcklig rumsyta som ger plats och åtkomst för rengöring av utrustning och inredning 
  • Operationsavdelningen bör vara ett område med restriktioner avseende passager. 
  • Tänk på att hela operationsavdelningens renhetsgrad påverkar operationssalens renhetsgrad. 

Hygienkrav ytskikt

  • Alla ytskikt skall tåla mekanisk bearbetning och våta städmetoder.
  • Alla ytor skall tåla rengöring och desinfektion 
  • All utrustning i salen skall vara åtkomlig och kunna rengöras 
  • Släta ytor och touchpaneler underlättar rengöring 

Golv i operationssal

Golvmattan som markerar operationsområdet bör vara enfärgad och med lämplig färgsättning för att kunna se tappat material och spill på golvet (halkrisk). Golvmattan får inte vara så mjuk att gropar finns kvar när tyngre utrustning flyttats. Detta försvårar rengöring.

Tak i operationssal

Undertaket är ljudabsorberande tvättbara hygienplattor monterade i synligt bärverk. Ovan undertaket bildas damm från betongbjälklaget och för att undvika detta behandlas betongen med ett damm bindande ytskikt. Innan absorbenter monteras skall alla installationer rengöras.

Anledningen till att det är demonterbara plattor är att det är nödvändigt att kunna komma åt tekniska installationer. Rummets brand- och täthetskrav ska dock alltid uppfylls.

Väggar

Målas med färgkvalitet som tål våt rengöring och punktdesinfektion. Färgen får inte bilda gropar/gräng, efter färdig målning. Uppdragen golvmatta minst 300 på vägg och som dras upp på fasta socklar under skåp. Detta uppdrag skyddar från de flesta låga hjul på de vanligaste vagnarna i de mest utsatta rummen som operationssal, desinfektionsrum och apparatförråd.

Påkörningsskydd

Alla hörn och väggar som kommer i kontakt med rullande utrustning behöver skyddas mot påkörning för att inte skador ska uppstå i ytskikten. Väggar kan t ex kläs med laminat eller plast. Dörrblad, dörröppningar och hörn kläs lämpligen med rostfritt.

Skarvar mellan väggytor och annat material skall avrundas. Inga springor mellan material får förekomma. Fyllnadsmaterial skall tåla samma rengöring som ytskikt.

Sektionering inom operationsavdelningen

Korridorer bildar en stor sammanhängande luftvolym. Uppdelningen av korridorer är en hygien och ventilationsfråga (se även kap 5 Ventilation av operationsavdelningar).

Operationssal med sluss

På sjukhus med infektionsavdelning och/eller brännskadeavdelning bör det på operationsavdelningen finas en operationssal som kan nås utifrån, från korridor, via sluss. Denna operationssal är också slussad inåt mot operationsavdelningen.

Uppdukningsrum

Separat uppdukningsrum behövs främst för kirurgi med många instrument och långa uppdukningstider. Uppdukning skall ske under samma hygieniska förhållanden som operationssalen. Risken minimeras därmed för att sterila instrument kontamineras innan det kirurgiska ingreppet. När uppdukning är klar täcks instrumenten med sterila dukar för förflyttning in till sal.

I uppdukningsrum med tre dörrar skall endast en dörr kunna öppnas i taget annars finns risk för korskontamination dvs luftburna bakterier kan transporteras från den ena salen till den andra.

Placering av rummet bör vara i direkt anslutning till operationssalen. Placering längre bort anses olämplig då det finns stor risk att kontaminera instrumenten under förflyttning trots täckning. Vagnen kan ge upphov till att det virvlar upp partiklar från golv.

Det finns även bedömningar som medger att man kör täckt vagn över korridor. Renhetsgraden i korridor och avståndet mellan uppdukningsrum och operationssalen bör då vara av betydelse.