Uppbyggnaden av en operationsavdelning

Operationsavdelningen placeras med fördel direkt under ett ventilationsplan. Med denna disposition sparas yta för skrymmande ventilationsschakt och operationssalarnas el-centraler kan placeras här för att frigöra yta närmast operationssalen.

Interna kommunikationsvägar för operation

Interna kommunikationsvägar skapas för all personal mellan omklädning, personalutrymmen, operationsavdelning, uppvakningsavdelning och sterilcentral. Dessa inre samband baseras på krav på hygien, gemensamma personalutrymmen och samma grundklädsel.

Sängtransporter inom sjukhuset

Sängtransporter bör undvikas i offentliga korridorer så långt det är möjligt. Det gäller särskilt för transporter med svårt sjuka patienter mellan operation och IVA. För att hålla en hög patientsäkerhet under hela transportvägen behöver också hissarna vara tillräckligt stora. Hissen skall ha plats för säng med tillhörande transportenheter i sängens båda ändar och medföljande personal.

 

Some description