Utformning av Operationssalen

Lika utseende

Generellt utformade OP-salar är en bra förutsättning för flexibilitet i verksamheten. Likformigheten i salarna är också viktig för säkerhet med hög igenkänningsfaktor för operatörer och annan personal. Detta gäller t ex placering av manöverpanel för salsfunktioner, basinredning, anestesi och fast utrustning. Parvisa operationssalar ska alltså ej utföras spegelvända. Detta för att alla som arbetar i verksamheten ska veta exakt var allt befinner sig.

Salsförråd

Materialförsörjningen är en viktig komponent för att planera en operationsavdelning. En utveckling mot att vårdpersonal inte tar hand om materialförsörjningen ger fördelar genom att det blir möjligt att ”frigöra” mer vårdtid/personal. För att minimera antalet dörröppningar i salen, används genomräckningsskåp/lucka för att assistera från korridorsidan med extra material. Om uppdukningsrum finns så kan behovet av genomräckningsskåp/lucka minskas. Väggytan mellan sal och korridor räcker oftast inte till. Det förråd som salen behöver finns i mindre eller större fasta förråd.

Man bör dock sträva efter att minimera fast inredning och utrustning på sal. Förråd kompletteras med lösa vagnar. Vid vagnssystem är vagnarna specifikt packade för den operation som skall utföras.

Fast skåpinredning bör inte vara djupare än 450 mm. Utföres med transparanta dörrar. Dörrarna ska vara smala för att ta så liten plats som möjligt i salen i öppet läge. Inredningen kan vara integrerad med dokumentationsplats och med inbyggda kyl- och värmeskåp.

 Some description

Bild: Sektion genom en operationssal, ytterväggar till höger

Väggar

Skåpinredning inklusive kyl- och värmeskåp byggs in helt upp till tak. Undertaket ansluter mot inbyggnaden.

Frånluftsdonen integreras med den fasta inredningen där det är möjligt. Frånluftsdonens djup och bredd anpassas till den fasta inredningen. Framför frånluftsdonen kan aldrig något placeras, inte ens tillfälligt. Det området ska vara fritt och kan endast användas som kommunikationsyta.

Manöverpanel

Manöverpanel används till styrning av salens funktioner. Denna placeras lämpligen närmast salsdörren till vänster om dokumentationsplatsen. Manöverpaneler formges efter verksamhetens behov och skall vara pedagogiska och tydliga. Inbyggda touch-paneler i vägg ger möjlighet för god hygien.

Bildmonitorer

Bildmonitorer utförs som större skärmar fast monterade på vägg. Dessa skärmar kompletterar de som är monterade på pendlarna vid operationsområdet. Skärmarna kan med fördel vara inbyggda i vägg för att möjliggöra god hygien. Det kan dock innebära problem om skärmarna behöver justeras för bästa siktvinkel för olika kroppslängder.

Strålningsskydd

I operationssalar används C –båge. Denna utrustning kräver blyekvivalens 0.5 mm i vägg som ansluter mot rum med stadigvarande verksamhet. I praktiken innebär det i väggar mellan rum men inte mot korridor. Idag används bariumgips istället för bly. Ansvarig radiofysiker godkänner att det är rätt nivå på strålskydd.

Påkörningsskydd

Alla hörn och väggpartier som utsätts för kontakt med rullande utrustning behöver skyddas mot påkörning för att inte skador ska uppstå i ytskikten. Väggar kan t ex kläs med laminat, dörröppningar och hörn med rostfritt. Höjderna på påkörningsskydden är avgörande för ett långsiktigt och hållbart resultat.

Förstärkning i väggar

För att tung utrustning skall kunna monteras och kompletteras behöver väggarna vara förstärkta för att klara framtida behov.

Byta av fast monterad utrustning

Byte av fast monterad utrustning skall kunna ske i en operationssal utan att den övriga operationsverksamheten på avdelningen påverkas. Byten blir oftast aktuella i intervaller om ca 6-10 år. Detta kan göras t ex genom fönster eller väggparti som är konstruerat för att kunna demonteras och återmonteras utifrån. Det är viktigt med en konstruktion som håller täthetskrav. Vid utformning av denna funktion skall byggarbetsmiljöreglerna beaktas och att också utemiljön utformas med tillräcklig plats och markförhållanden och markytskikt som håller för lyftkran.

Dörrar

Alla dörrar som innebär passage av utrustning behöver 2200 mm i fritt höjdmått.

Dörr till operationssalen behöver en bredd som kompenserar korridorbredden för ett rymligt och ergonomiskt svängutrymme för operationsbrits med transportenheter. Fritt mått 1800 -2000 mm. Skjutdörr har täthetskrav. Glas utföres i dörrblad i ståhöjd. Fönstret skall kunna avskärmas vid användning av laser vid operationer Detta sker med el-styrd funktion från sal. Dörrar ska alltid kunna öppnas manuellt och dörrbladet förses därför med draghandtag. Beakta att det fria passagemåttet påverkas av handtaget som minskar öppningen (i öppet läge) med ca 100 -150 mm.

Salsdörren öppnas genom tryckknapp, armbågs- och sparkkontakter. Den bör förses med manöverfunktion för hel- och halvöppning som placeras nära dörren inne i sal. På korridorsidan placeras manöverfunktionen dels nära dörr och dels på sängavstånd för att inte behöva lämna sängen vid transport in till sal.

Dörr till bild- och övervakningssystem (data/IT utrymmet) bör vara en glasad slagdörr med täthetskrav mot sal. Dörrar mot korridor bör ha höjd som gör de möjligt att serva och kunna transportera ut rack på hjul. Höjden kan behöva upp till 2400 mm i fritt mått.

Genomräckningsskåp/lucka, med täthetskrav, placeras på höjd som fungerar för alla kroppslängder, bredden bestäms av t ex bredden på instrumentcontainer. En avställningsyta alternativt korg på insida sal vid lucka. Förses med ett litet fönster för kommunikation.

Fönster

I operationssalen skall fönster vara fasta, d.v.s. inte öppningsbara, av hygienskäl. Placering av fönster i fasad görs även med tanke på bildskärmsplacering och övrig utrustning. Hel mörkläggning av operationssalen behövs inte men däremot fördunkling med tät väv. Persienn är inte tillräcklig. Eftersom fönstren är fasta så ligger denna funktion på insida sal och behöver vara särskilt inkapslad för god hygien. Skydd för insyn med avseende på dygnets alla timmar.

Tak

Infästningar/fixturer anordnas i bjälklaget för takhängda MFE (medicinsk försörjningsenhet, pendel).

Infästningar/fixturer anordnas i bjälklaget för takhängd operationslampa, med en eller två armar, där fästpunkten för lampan är vid sidan om operationsbordet. Därigenom kan man få plats till rätt vinkel till sårområdet. Det kan också vara två fästpunkter, en för varje arm. Vid planeringen av fästpunkter behöver svängradien studeras för att undvika kollisioner med väggar och takhängd utrustning.

Belysning

Det finns inga riktlinjer i Europa för belysning i operationssalar. En operationslampa har max 140 000 lux, allmänbelysning 1000 – 1500 lux. Det är mycket viktigt med bra allmänbelysning. Om ögat utsätts för stora variationer kan det ta upp till två minuter innan ögat ser normalt igen. Om denna kontrastbländning sker i sårområdet kan det innebära en patientsäkerhetsrisk.

Dagens operationssalar förses allt mer med RGB – belysning som kan anpassas i färgton för att öka kontrasten på bildskärmar.

När belysningen är dämpad behövs punktbelysning vid anestesi och dokumentationsplatser och förråd, som inte får blända operationslaget.

Ytskikten i salen ska vara matta för att inte avge reflexer från ljuskällor, med risk för kontrastbländning.

Akustik

Det finns risk för mycket höga ljudnivåer under vissa typer av operationer. Absorbenter placeras i tak för att skapa så kort efterklangstid som möjligt.

Distraktion

Musikanläggning i operationssalen möjliggör distraktion för patienten vid operation i vaket tillstånd. För kirurg och övrig operationspersonal med syfte att minska stress. Högtalare byggs in av hygienskäl.

Medicinska gaser

I operationssalen skall finnas andningsoxygen, andningsluft, lustgas, medicinsk koldioxid, instrumentluft och teknisk luft. Lika bestyckade pendlar ger ökad flexibilitet. För att detta ska vara möjligt behövs tillräckligt och lika utrymme i pendlarna.

Nödavstängning gaser

Nödavstängningsventiler ska finnas för varje operationssal. Inbyggd i vägg inne på sal eller närmast utanför.

Evakuering av anestesigaser och diatermirök
Överskottsutsug evakuerar anestesigaser (ejektor i MFE), dubbelmasksystem/närutsug.

Lustgasdestruktion/återvinningsanläggning, tar hand om den gas som kommer från överskottsejektorn.

Diatermiutsug är ett punktutsug som samlar upp rök och partiklar från utrustningen och leder bort den med ett vacuumsystem.

Elförsörjning

Man behöver ha redundanta system för elförsörjningen.

Varje operationssal har en el-central med automatsäkringar, jordfelsövervakningssystem, transformatorer för op-lampa och op-bord. Utrymmet ska vara placerat så att korsande ledningsdragningar ej sker. Detta med tanke på att det är utrymmeskrävande (mellan bjälklag och korridorens undertak) och innebär betydligt försämrad åtkomst vid service och vid kompletteringar.

En alternativ lösning är om ventilationsrummet är tillräckligt stort och placerat så att ledningsdragningen till el-centralen till största delen blir vertikal och att den horisontella ledningsdragningen endast sker inom operationssalen och rum som ligger i direkt anslutning till salen. En el-central för varje operationssal (generell), inre mått ca 400, längd 1600, ryggningsmått 1200. Utrymmet kräver kyla.

Bild- och ljudöverföringssystem

För de flesta typer av diagnostisk utrustning är kabellängden begränsad. Detta påverkar placering av omkopplingsenhet. För att bildöverföringssystemen ska kunna uppnå maximal bildkvalitet bör detta utrymme placeras i direkt anslutning till operationssalen.

Storleken av utrymmet på omkopplingsenhet bestäms av antal och storleken på rack (beroende på behov och leverantör) och böjningsmått för inkommande och utgående kablage. Plats för kablagelängder anordnas så att dessa räcker för att kunna köra ut rack för service. Inre mått ca 800 x 600 (måttet förutsätter kyla från tak), ryggningsmått 1200. Utrymmet kräver kyla. Glasad dörr mot operationssal för åtkomst för personalen i op-salen och dörrar för service till neutralt utrymme.

I detta utrymme kan även datorerna för OP och anestesi placeras.

Operationssalens vägg mot korridor

Intill salsdörren ska finnas bildskärm eller display för skedesindikering mm. Det kan vara information om aktiviteter som; operation pågår (salen i drift), röntgen (strålningsskydd), laser (ögonskydd), sändning (bildsystem), sövning (tystnad), infektion (minimera tillträde).

Mellan golv och tak

Behövs utrymme för installationer, ventilation och utrustning. Mellan undertak och bjälklag bör det vara minst 1200 mm eller mer. Mellan golv och undertak 3100 mm.