Ljus i publik vårdmiljö

Syfte

Avsikten med denna forskningsöversikt var att sammanställa befintligt forskningsläge avseende ljusdesign i den publika vårdmiljön. 

Mål

Målet var att inventera genomförda studier och rapporter om belysningens påverkan på besökare och vårdgivare som rör sig i vårdmiljö, och att identifiera de kvaliteter hos ljus som stödjer nyttjandet av vårdens lokaler prestationsmässigt, fysiologiskt och psykologiskt.

Projektets frågeställningar

För att uppnå detta skulle följande frågeställningar besvaras:
1. Hur kan belysningsutformningen förklara och förtydliga byggnadens funktion?
2. Hur kan belysningsutformningen stödja mötet mellan vårdtagare/vårdgivare/anhöriga/besökare?
3. Vilka parametrar hos naturligt och artificiellt ljus stödjer vårdgivarens prestation?

Slutsats

Avsikten med denna forskningsöversikt är att förenkla sökandet efter relevant kunskap för att identifiera de kvaliteter hos ljus som stödjer vårdverksamhet prestationsmässigt, fysiologiskt och psykologiskt. De studier som återfanns behandlar avgränsade områden, och för att säkerställa att de behov som finns hos vårdgivare och besökare i en vårdbyggnad möts bör resultaten valideras och reliabiliteten stärkas. Det finns ett stort behov av mer forskning. Visuella och funktionella krav på ljus, i en så komplexa miljö som en vårdmiljö, gör det svårt att designa experimentella studier som svarar mot verkligheten. De svårigheter som uppstår i fältstudier att fånga upplevelsen på ett sätt som deltagarna kan enas om och värdera, då visuell upplevelse är tätt kopplad till sammanhanget och den sociala interaktionen, gör dessa studier metodologiskt känsliga och svåranalyserade.

 

 Some description

Filer