Forskningsöversikt

Forskning stödjer antagandet att öppenvårdslokaler ska stödja en personcentrerad vård och upplevelsen av god vårdkvalitet. Forskning lyfter
fram individperspektivet ur ett patient-, personal- och folkhälsoperspektiv samt understryker vårdcentralen som en samlingspunkt i samhället. Vissa av studierna visar att man har utgått från ett medvetet hälsoperspektiv i planeringen av lokalernas utformning i syfte att stödja människors hälsa både på individuellt plan och ur ett samhällsperspektiv.