Genomförande

Kännetecknande för en systematisk litteraturöversikt är att man formulerar en preciserad fråga, att resultatet bedöms som reproducerbart, att man genomfört sökningen systematiskt och kritisk kvalitetsgranskar resultat. Vidare att man gör en sammanvägning av resultaten innan man presenterar sin slutgiltiga bedömning.

Som struktur för denna systematiska litteratursökning av evidensbaserad litteratur valdes några viktiga ramverk för högkvalitativ vård. Det avser dels de så kallade kärnkompetenserna som formulerades i början på 2000-talet i USA och innehåller säker vård, personcentrerad vård, information och kommunikationsteknologi, förbättringskunskap, teamarbete och evidensbaserad vård. Ett annat ramverk ofta använt i Sverige är Nationella indikatorer för god vård formulerade av Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2009), som stipulerar att en god vård utöver ovanstående även kännetecknas av effektivitet, vård i rimlig tid samt jämlik vård.

• Hur bör lokalerna inom öppenvården utformas för att främja en god
vårdkvalitet?
• Vilken evidens finns för att viss design av lokaler främjar en god vårdkvalitet
och en bra arbetsmiljö?