Urval

Studien inkluderar empiriska studier, litteraturstudier, rapporter och examensarbeten som i någon form syftade till att belysa de initiala frågeställningarna med direkt koppling till lokalers utformning. Studier exkluderades om de inte innehöll någon form av resultat eller diskussion om vårdlokaler utan endast behandlade design av primärvårdpolicies på en organisatorisk nivå. En översikt i tabellform över datamaterialet presenteras i Bilaga 2.

Sökningen resulterade huvudsakligen i korta abstracts från konferenspresentationer. Men även om sökningarna genererade vetenskapliga abstracts var det ibland svårt att fi nna den tillhörande artikeln p.g.a. att de inte var publicerade i Open Access. Söktermerna gav inte en specifi k träffbild, många artiklar hade ett mer övergripande innehåll som rörde strategier och planering av primärvård i allmänhet. Sökningen genererade inga Randomiserade Controllerade studier (RCT).

 

Sökningen resulterade i:

• Tre empiriska studier (Australien, USA, Sverige)
• Två litteraturstudier
• Två casebeskrivningar av vårdcentraler drivna utifrån viss vårdideologi/vårdperspektiv
• Ett examensarbete på kandidatnivå
• En landstingsrapport (Östergötland)
• Därutöver genererade den manuella sökningen två nationella guidelines för planering av vårdlokaler från Storbritannien (Health building notes HBN 00- 01-2, Health Building notes 11-01 Facilities for primary care and community services). Därutöver har även Roger Ulrich´s kunskapsöversikt (2012) och Anders Melins lic. avhandling (2012) granskats och använts.