Vad forskningen visar

De studier som sökningen resulterade i har pekat på betydelsen av att vårdens öppenvårdlokaler ska stödja en personcentrerad vård och upplevelsen av vårdkvalitet. Det ligger i linje med de kvalitetsindikatorer som anses som kritiska förutsättningar för en god vård.

Man kan också konstatera att det forskningen har lyft är dels individperspektivet, både ur ett patient-, personal-, och folkhälsoperspektiv samt vårdcentralen som en samlingspunkt i samhället. Det har varit tydligt i vissa av studierna att man har utgått från ett medvetet hälsoperspektiv i planeringen av lokalernas utformning i syfte att stödja människors hälsa både på individuellt plan och ur ett samhällsperspektiv.

Forskning inom området ”Vårdens öppenvårdslokaler” behöver vidareutvecklas. Datamaterialet innehöll mest frågor som berörde vårdmiljöer i allmänhet. Få empiriska studier har genomförts i en primärvårds/ öppenvårdskontext. De fl esta artiklarna var beskrivningar av projekt som syftade till att skapa goda miljöer i primärvården. Vi fann också några översiktsartiklar.

Flera studier har fokuserat på väntrummens utformning, vilket dels kan vara en metodfråga i relation till att det är enklare att göra exempelvis observationer i dessa miljöer. Dels kan en orsak vara att i den aktuella diskussionen om tillgänglighet har väntrummet en dominerande plats som ett uttryck för onödig väntan på vård.

Slutsatsen av den genomförda forskningsöversikten är därför att det idag inte finns tillräckligt starkt evidens som kan ligga till grund för styrande riktlinjer och rekommendationer. Däremot kunde några övergripande teman identifieras där vi kan hämta kunskap i forskning. Dessa är:

Personcentrerad vård - >> Läs mer

Upplevelse av vårdkvalitet - >> Läs mer

Personalens arbetsmiljö - >> Läs mer

Väntrummet och entrén - >> Läs mer

Folkhälsa och etik - >> Läs mer