Fördelar och nackdelar vid olika rumstyper för undersökning och mottagning

Litet rum

Fördelar
+ Fokuserat möte mellan vårdgivare och vårdtagare
+ Inga andra funktioner i rummet som kan upplevas störande
+ Avskalat rum med mycket liten enhet för basförråd
+ Lätt att städa efter varje besök
+ Rummet görs inte lika lätt personligt eftersom det saknar skrivplats
+ Bra fl öde, nästa vårdtagare kan vänta i rummet intill
+ Bra fl öde vid teamarbete
+ Kan bli ett bättre samtal om detta sker i ett annat rum avsett för samtal
+ Administrativa arbetet görs i annat rum, mer kontakt med kollegor
+ Kan byta funktion till litet samtalsrum eller administrativ arbetsplats

Nackdelar
- Saknar plats för anhörig
- Saknar plats för tolk
- Britsen kan inte placeras fritt i rummet
- Samtal får ske i annat rum
- Svårt att skapa fl yktväg


Mellanstort rum

Fördelar
+ Britsen står bäst vid vägg men kan beroende på rumsform placeras på annat sätt
+ Plats för egen rullbar enhet
+ Plats för en besöksstol
+ Plats för liten datorplats avsedd för användning endast under besöket
+ Administrativa arbetet görs i annat rum, mer kontakt med kollegor
+ Flexibelt för samtalsrum, administrativa platser, mindre mötesrum


Nackdelar
- Rumsytan för liten för funktioner som kräver större utrymme t ex op, akut etc.
- Begränsad plats för anhöriga
- Begränsad plats för tolk
- Risk för att rummet kan bli personligt eftersom det fi nns en liten administrativ plats
- Behövs gemensam plats utanför rummet för egna rullbara enheter

Stort rum

Fördelar
+ Passar alla typer av undersökningar för både barn och vuxna
+ Britsen kan placeras med åtkomst båda sidor och vid huvud
+ Hela besöket tas om hand i rummet, patienten behöver inte fl ytta sig
+ Plats för anhöriga
+ Plats för ordnad sittplats för samtal
+ Plats för administrativt arbete
+ Plats för tolk
+ Inget behov av andra administrativa utrymmen
+ Flexibelt för mötesrum, mindre konferensrum, administrativa platser

Nackdelar
- Rumsvolymen svår att anpassa (dela upp) till mindre rum för andra funktioner
- Stor risk för att rummet kan bli personligt eftersom det fi nns administrativ plats
- Många funktioner i rummet
- Mer att städa efter varje besök, även det som inte används
- Sämre fl öde om rummet blir upptaget under det administrativa arbetet
- Kan upplevas ensamt om allt arbete görs i rummet, mindre kontakt med kollegor

Rum med två dörrar

Fördelar
+ Praktisk användning av mörk mittkärna i djupa byggnader
+ Närhet till inre personalkorridor
+ Närhet till patientkorridor
+ Flyktväg
+ Flexibelt för administrativa platser, kan vara mötesrum

Nackdelar
- Blir lätt ett genomgångsrum vilket ger mer rörelse som alstrar mer damm
- Saknar oftast direkt dagsljus
- Extra dörr tar väggyta
- Svårare att skapa lugn med två dörrar
- Behov av plats för passager mellan rummen och
korridorerna för att undvika genomgång i rum
- Personalen inte lika synlig i korridorer och väntrum
- Frågeställning: placering av tvättställ