Funktioner - lista

Exempel på de funktioner som kan finnas på en vårdcentral. Listan kan användas som ett diskussionsunderlag vid funktionsplanering.

Administrativa platser
• Är det personliga platser eller flexibla?
• Hur många platser kan det fi nnas i rummet? Vid flera platser, tänk på extra omsorg för akustik.
• Plats för parkering av personlig hurts vid fl exibla platser.
• Telefonrum – mindre rum för telefonsamtal om det är flerpersonsrum.
• Backoffice i direkt anslutning till reception, detta är också en reträttväg från receptionen.
• Separat dikteringsrum nära mottagningsrum.
• Telefonrådgivning och tidbokning, var görs den?

Desinfektionsrum
• Kan med fördel delas upp i två rum, orent och rent. Diskdesinfektor med genomräckningsfunktion till det rena rummet som då också fungerar som förråd för höggradigt rent gods.

Entréer
• Vindfång vid alla entréer för minskad energiåtgång och för att minska drag i lokalerna.
• Tänk på avståndet mellan dörrarna för att minska risken att båda står öppna samtidigt, detta är särskilt viktigt vid huvudentrén där väntplatser kan finnas nära.

Entréhall vid huvudentrén
• Sittplatser för att vänta på turnumret till receptionen.
• Plats för elektronisk anmälan.

Förråd med olika renhetsgrad
• Sterilförråd.
• Höggradigt rent gods.
• Pappersförråd.
• Förråd för personalkläder.
• Övrigt rent förråd.
• Övrigt förråd.

Godsmottagning
• Separat entré eller kombinerat med någon annan.
• Plats för inkommande och utgående godsvagnar.
• Plats för avembalering av transportförpackningar. Separat rum?

Hygienutrymmen
• WC patient.
• RWC patient. Dörr riktas mot neutralt utrymme så att person inte blir exponerad vid hjälpsituation.
• RWC/dusch. Finns det behov för patientdusch? Var ska den vara placerad?
• Provtagnings WC/RWC. Provtagningslucka direkt till laboratorium, alternativt desinfektionsrum. Luckan ska vara placerad så att provet kan sättas ner direkt på provtagningsbänken i laboratoriet. Vid drogtester, diskutera hur dessa ska utföras, om det ska vara övervakning bakom övervakningsglas. Förse övervakningsglaset med någon form av insynsskydd i övervakningsrummet för att undvika ljusinsläpp vid dörröppning. Insynsskyddet ska hanteras av personal och inte vara placerat på WCsidan.
• WC och RWC personal.
• Placerad vid neutralt utrymme i verksamheten. RWC med dusch nära personalutrymmen.

Provtagning och laboratorium
• Analyser, förvaring.
• Laboratorium - provtagningsplatser.
• Fördel med provtagningsplats med direkt ingång från väntplats för patient, ingång för personal från laboratorie-sidan.
• Större provtagningsrum rum med brits för EKG och audiogram.
• Vid analys av urinprov ska luckan från wc vara placerad så att provet kan sättas ner direkt på provtagningsbänken som ska vara i rotsfritt material och utrustad med randspolningsfunktion.
Provtagning - egenkontroll
• Rum som erbjuder möjlighet för patient att avskiljt ta sin vikt, längd, blodtryck mm. Placering i nära laboratorium alternativt avskild plats i anslutning till väntrum.

Läkemedelsrum
• Ska det vara öppna läkemedelshyllor med enbart access för sjuksköterskor?
• Ska rummet vara tillgängligt för övrig personal och ha separat läkemedelskåp?
Personalutrymmen
• Personalrum med pentry.
• Personalomklädning med wc och dusch.
• Post och kopiering.
• Centralskrivare och papper, återvinning och för förvaring konfidentiellt.

Post och kopiering
• Centralskrivare och papper, återvinning och för förvaring/hantering av konfi dentiellt pappersavfall.

Reception
• Stor omsorg avseende akustik och integritet.
• Ska utformningen vara helt eller delvis avskild från väntande?

Sopsortering – miljörum
• Är det åtkomst inifrån eller utifrån? Om det är ute, var finns kläder och stövlar vid regn och kyla?

Städcentral
• Finns den inom verksamheten eller delas den av flera enheter? Förbered för tvättmaskin. Plats för förråd av rengöringsmedel, moppar, wc-papper etc. Utslagsvask med randspolning. Plats för städvagn, plats för städmaskin. Om städmaskin används behövs golvbrunn med skvalpskydd när denna töms.

Städ mindre – akutstäd
• Om städcentral ligger utanför verksamheten behövs ett mindre städutrymme inom verksamheten.

Undersökning, behandling, samtal
• Generella och flexibla rum med så få funktioner som möjligt.
• Kan akut och operation planeras i ett rum eller är det separata rum?
• Kan gyn och recto planeras i ett rum eller är det separata rum? RWC/WC i direkt anslutning?
• Kan öron och ögon planeras i samma rum? Undersökning och behandling infekterade
• Rum för infekterade patienter med egen entré som kan avgränsas mot övrig verksamhet. Överväg om denna entrédel skall fungera som sluss avseende ventilation och om separat ventilation ska installeras i isoleringsrum och WC. Egen toalett till rummet minskar risk för smittspridning. Toalett med duschmöjlighet ger också ett bredare användningsområde för detta rum. Väntplats för anhöriga.

Väntrum vårdcentral
• Plats för drop-in mottagning? Plats vid vaccinationer och provtagning på morgon? Plats för att kunna sitta för sig själv. Förströelse i form av tidskrifter. Plats för barnhörna, diskutera aktivitetstavla på vägg för att undvika leksaker på golv. Musik?

Övrigt – teknikrum
• Tele/datarum inom verksamheten.
• El-nischer inom verksamheten.
• Ventilationsutrymme fastighet.
• VS-teknik fastighet.
• El-rum fastighet.