Hygien och patientsäkerhet

Hygienkraven gäller lika för alla former av vård och omsorg inom hälso- och sjukvård. Ökning av öppenvårdsbesök både när det gäller primärvård och specialiserad mottagning samt mer avancerade undersökningar och behandlingar driver på dessa krav. Ökad kontakt med omvärlden kan också innebära större utmaningar i vården för att undvika smittspridning.

Vårdhygieniska konsekvenser
• Fler infektionskänsliga patienter.
• Ökning av resistenta bakterier.
• Fler vårdkrävande patienter, fl er riskfaktorer.
• Behov av större väntrum och behandlingsrum.
• Mer avancerade undersökningar och behandlingar innebär höga hygienkrav. Val av ventilation kan påverkas, detta gäller framför allt rum för mindre operativa ingrepp, akutrum och infektionsrum.
• Behov av isoleringsrum med egen ingång exempelvis vid misstänkt smitta. Ex: Mässling, vattkoppor, smittsam tuberkulos, influensa, högsmittsam hemorragisk feber t.ex. ebola.
• Behov av egen toalett vid misstänkt tarmsmitta.

Exempel på utförande
Skapa förutsättningar för att tillämpa basala hygienrutiner, effektiv desinfektion och rengöring/städning genom att:

• Ha så få fuktioner som möjligt i rum där kroppslig undersökning sker.
• Standardutrusta rum med tvättställ i rätt storlek och rätt placering nära dörröppning. Hållare för handskar och plastförkläden. Mindre fast generell skåpsenhet för basutrustning (ej öppna hyllor).
• Placera förråd utanför mottagningsrummen. Endast mindre basutrustning i mottagningsrum.
• Optimera fl öde med rengöring efter varje patient
• Ha väl fungerande desinfektionsrum med kvalitetssäkraddiskdesinfektor för flergångsinstrument.

Ytskikt och inredning
Alla ytskikt i lokal och all inredning och utrustning ska tåla frekvent städning/rengöring och desinfektion.

Golv
• Golvmattors mönster och färg anpassas så att spill av kroppsvätskor blir väl synliga.
• Socklar utformas med uppdragen golvmatta i mottagningsrum, desinfektionsrum och lab. Överväg om uppdragen golvmatta skall omsluta socklar på fast inredning.

Fast inredning
• Färgsättning anpassas så att spill av kroppsvätskor blir väl synliga.
• Väggskåp kan med fördel byggas upp mot tak för att undvika dammhyllor.

Lös inredning och utrustning
• Färgsättningen anpassas så att spill av kroppsvätskor blir väl synliga.
• Soffor och stolar bör vara öppna mellan rygg och sits för att inte samla damm och smuts. Ytan ska vara avtorkningsbar och gå att desinfektera.