Säkerhet avseende hot och våld

Med hot menas muntliga eller skriftliga hotelser om fysiskt våld eller skadegörelse. Våld definieras som en aggressiv handling, vilket leder till fysisk eller psykisk skada. Ett bra förebyggande arbete innebär en ökad medvetenhet om riskerna på arbetsplatsen för att skapa en riskmedvetenhet i det dagliga arbetet.

Vårdlokaler skall ha en öppen och en välkomnande miljö men också vara utformade för att fungera vid hotfulla situationer. För att bygga in reträttvägar och avgränsningar kan lokalerna delas in i zoner. Mellan zon 1 och 2 kan det vara öppet men det ska gå att stänga snabbt vid behov. Stängningsfunktionen för dörr mellan zon 1 och 2 kan samordnas med larmfunktion.

Vid större enheter kan zon 2 vara delad i ytterligare zoner. Detta är en fördel vid exempelvis jourmottagning när det är färre personer i tjänst för att få bättre översikt i lokalerna.

Mottagningsrummet
Exempel på säkerhet i mottagningsrummet är att möbleringen där personal i huvudsak befinner sig under ett besök placeras närmast dörren.

Överblickbarhet
Det är också viktigt att tänka på att överblickbarhet och transparens bidrar till säkerhet. Var därför noga med att undvika att skapa planlösningar där avskiljningar innebär visuell avskiljning och därmed ger trånga och snåriga vårdmiljöer.

Some description

Zon 1
Publik yta. Hit kommer allmänheten obegränsat förutsatt att entrédörren
är öppen. Härifrån sker kontakt med reception och väntrum.

Zon 2
Direkt patientarbete.Till denna zon blir man insläppt av personal.
Receptionen har sin reträttväg via back-offi ce.

Zon 3
Personalyta. Hit har endast personal eller personer med särskild
behörighet tillträde.