Förstudien

Resultatet av förstudien visar att det finns ett tydligt behov av strukturellt stöd i planeringsfasen. Det efterfrågas både delar, hjälpmedel och verktyg, som saknas i de system som används idag, samt en genomarbetad process som kan lotsa genom planeringsfasen. Avsaknaden av verktyg och modeller i planeringsfasen, såsom processbeskrivningar, mallar och checklistor gör att dokumentationen blir lidande, vilket i sin tur gör det svårare att återkoppla till på vilka grunder som beslut är tagna.

Förstudien visar också på svårigheten med kunskapsöverföring, mellan projekt i en organisation och mellan organisationer. En del av förklaringen ligger i den begreppsförvirring som råder, alla gör på olika sätt och benämner saker olika. För att en strukturerad kunskapsöverföring ska kunna ske mellan projekt inom och mellan landsting och regioner krävs det att det etableras en gemensam nomenklatur av begrepp.

Läs mer om förstudien