Vilka är problemen i vårdbyggnadsplanering?

Två grundförutsättningar, eller utmaningar, kan sägas vara huvudskälen till den mängd problemställningar som beskrivs i intervjuer och enkäter: vårdens ofta höga komplexitet och förändringstakt samt skillnaderna mellan vårdens korta och fastighetsutvecklarnas långa planeringshorisont.

  • Den första är att många vårdverksamheter har en hög förändringstakt avseende exempelvis teknik, metoder och organisation.

  • Den andra konkreta utmaningen är vårdens och vårdbyggnaders komplexitet som innebär långa planerings- och byggprocesser och ställer höga krav på korrekta kravspecifikationer, kommunikation, dokumentation och organisering.