Resultat Fallstudie 3: Skånes Universitetssjukhus, Malmö (Akut & Infektion)

Vilka funktioner i dRofus stödjer byggprocessen?

dRofus är ett IT-system för att hantera information i de tidiga skedena av byggprocessen. Likt FunktionsProgrammet i PTS hanterar detta IT-stöd krav på utrymmets funktioner och inredning och utrustning. Funktion för export av kravdata från dRofus finns och möjlighet att exportera kravdatat till IFC-fil för vidare import i andra systemstöd exempelvis Autocad-applikationer.

Hur påverkar användningen av dRofus och BIM processen?

Resultatet från intervjuerna visade att dRofus gav stöd i de tidiga faserna av byggprocessen och möjliggjorde en effektivare process genom en effektiv hantering av utrymmenas funktioner, inredning och utrustning. BIM-tekniken som användes påverkade processen i form av att den till viss del förändrades då aktiviteter tidigarelades. Ett exempel är samgranskningar som tidigare genomfördes manuellt på plats gjordes nu digitalt i datorn redan i planeringsskedet och innan byggstart. På så vis upptäcktes en del kollisioner som kunde rättas till och undvikas vid byggnation.

Vilka värden skapas genom att använda dRofus och BIM?

4 st påvisade värden återfanns i föreliggande fallstudie. Dessa är följande:

  1. dRofus underlättar hanteringen av hyresgästens krav
  2. dRofus och BIM möjliggör en effektivare process
  3. BIM möjliggör tidig identifiering av möjliga fel 
  4. BIM möjliggör enad förståelse/ enad vision över slutresultatet (för inblandade parter i projektet)

>> Läs mer om resultatet i den svenska rapporten