Bakgrund

Avsaknad av modeller, metoder och verktyg

Tidigare forskning inom byggsektorn har mestadels fokuserat på att minska investeringskostnaden men denna kostnad är väldigt liten i förhållande till kostnaden för förvalting av byggnaden, verksamheten i byggnaden samt denna verksamhets resultat. Detta förhållande indikerar att det finns stora möjligheter att öka ett byggnadsverkets totala värde genom att öka dess värde för verksamhet och förvaltning. Att fokus ändå har legat vid att sänka inversteringskostnaderna beror delvis på att det saknas modeller, metoder och verktyg för en värdebaserad styrning.

Lag om lokaler

Fastighetsorganisationen inom landstinget i Sverige syftar till att ge bästa möjliga värde för sina kunder dvs att tillskapa lämpliga lokaler med god standard och som möjliggör effektiv drift och fastighetsförvaltning. Det finns ett tydligt kundfokus kopplat till lokalerna vilket bl a går att läsa i Svensk hälso- och sjukvårdslagen.

2 e § Där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård skall kunna ges. Lag (1998:1660).

Källa: (Socialdepartementet 1982)

Förståelse för brukarens behov

Tidiga skeden av byggprocessen, även kallat koncept eller programarbete i Sverige, är en iterativ process där brukarens/kundens behov och värderingar kommuniceras och genererar i underlag för det vidare arbetet i projekteringsfasen och produktionsfasen. En framgångsfaktor för byggprojekt är förståelsen över brukarens behov och förmågan att förstå och kommunicera kraven till utföraren kan leda till nöjdare och mindre kritiska kunder.

IT-stöd i tidiga skeden

Det finns många olika metoder att använda för att förstå och kommunicera de krav hyresgästen har och några av dessa metoder stöds av informations- och kommunikationsteknik (IKT). Några exempel på IT-stöd från de nordiska länderna är Needscape (Finland), dRofus (Norge) och Program för Teknisk Standard (Sverige) och dessa IT-verktyg fångar krav och är ett stöd vid beslutsfattandet i programarbetet.

>> Läs mer om resultatet i den svenska rapporten.