Sveriges mål och syfte

Det övergripande målet för den svenska delen av det europeiska forskningsprojektet ValPro var att studera IT-stöd för en värdedriven byggprocess med fokus på tidiga skeden och att föreslå hur dessa kan utvecklas för att bättre stödja en värdedriven process.

För att uppnå ställdes tre forskningsfrågor:

  1. Hur används IT-stöd idag i tidiga skeden?
  2. Vilka värden fås genom användningen av IT-stöd i tidiga skeden? 
  3. Hur kan IT-stöd för tidiga skeden utvecklas för att bättre stödja en värdedriven process?

De svenska fallstudierna fokuserar på de två första frågorna. Svaren på dessa frågor tillsammans med utvecklingen av andra delar i Valpro-projektet användes för att besvara den tredje frågeställningen.

”Efficiency by using ICT”

Some description