1. Möjliggör till effektivare process

Alla de svenska fallstudierna visar att IT-stöden möjliggör en effektivare process.Användningen av PTS och dRofus ger tidsbesparingar i planeringsfaserna men även i projektering, bl a genom återanvändning av typrum.

Vidare så ger användningen av BIM färre fel i produktion genom möjligheterna till bättre visualisering och digitala samgranskningar med kollisionskontroll. Utvecklingen av datorstödd i byggprocessen är idag expansiv. Användningen av sk BIM-baserade programvaror har idag stor spridning. Denna utveckling ger stora möjligheter till att förbättrad byggprocess med mindre fel, bättre kommunikation och ett bättre och mer kontrollerat informationsflöde där informationen inte tappas på vägen utan lever igenom hela processen. Denna obrutna informationskedja kommer också göra att informationen som beskriver värden blir ännu viktigare då denna kommer att leva genom, och vara styrande för, hela processen.