4. Erfarenhetsåterföring mellan förvaltning och byggprocess

Vid fallstudierna framgick det att faserna mellan förvaltning och byggprocess är viktiga faser som inte alltid är optimala. Liknande resultat framkom också vid en kartläggning av dagens IT-stöd i byggprocessen, genomförd av den Franska delen av ValPro. Denna kartläggning visade att det finns väldigt lite IT-stöd som underlättar kunskapsöverföring från förvaltning till tidiga skeden.

Genom att jämföra IT-stöden i fallstudierna (främst PTS) med resultat från övriga ValPro projektet framkom det att dessa IT-stöd har ett starkt fokus på verksamheten i byggnaden men inte på förvaltning. IT-stöden är också svaga vad gäller stöd för utvärdering av olika alternativ. Detta stämmer också överens med resultatet från en kartläggning, i ValPro, av dagens IT-stöd i byggprocessen, som visar att det finns väldigt lite IT-stöd som underlättar kunskapsöverföring från förvaltning till tidiga skeden.

Slutsatsen från ValPro är att användnigen av IT-stöd för kravställning i tidiga skeden, t ex PTS, tillsammans med IT-stöd för utvärdering av olika förslag som har sin grund i förvaltningens utvärderingsmodeller, t ex Needscape, skulle ge en mer värdedriven byggprocess där värden för verksamhet och förvaltning får en mer framskjuten position och är styrande genom hela processen. En sådan utveckling skulle också ge visionen för utvecklingen av BIM: att vara ett verktyg för att kunna verifiera kraven och analysera de värden som utvärderingsmodellerna bygger på.