Verifiering av krav och värde

En förstudie för att inventera dagsläget och framtidens möjligheter för verifering av krav.
Projektet genomfördes under våren 2015.

Syfte

Projektets syfte var att skapa en mer värdedriven byggprocess med hjälp av
effektiva IKT-stöd och BIM. 

Mål

Målet med denna förstudie var att inventera dagsläget och framtida möjligheter för
verifiering av krav samt analyser av värden genom använda IKT och BIM. Detta
ger nya möjligheter för byggherrar att skapa en mer värdedriven byggprocess med
målet att optimera byggnadsverkets totala värde för dess ägare, brukare och
samhället som helhet.

Projektets frågeställningar

För att uppnå detta besvarades följande frågeställningar:
1. Vilka krav verifieras idag med hjälp av IKT och BIM?
2. Vilka värden tas idag fram med hjälp av IKT-baserade analyser och simuleringar?
3. Vilka krav kan verifieras med hjälp av IKT och BIM?
4. Vilka värden kan analyseras med hjälp av IKT och BIM?

Resultatet

Resultaten visar att verifieringar av krav och analyser/simuleringar av värden
används i ganska begränsad utsträckning idag. De verifieringar som utförs är
fokuersade på grundläggande information om utrymmen, t ex att rätt utrymmen
finns med samt att de har ungefär rätt storlek. När det gäller analyser och
simuleringar så är det kostnadsberäkningar och energianalyser som används i flest
skeden.

 

Some description

 

 

 

Projektledare

Peter Johansson, School of engineering, Jönköpings university

Kaj Granath,  School of engineering, Jönköpings university

 

Projektgrupp

Erik Pålsson, fastighetsdirektör, Regionfastigheter, Region Jönköpings län

Charlotte Bruun, utvecklingschef, Regionfastigheter, Region Jönköpings län

Ulrika Malmberg Ståhlkrantz, byggnadschef, Regionfastigheter, Region Jönköpings län

Barbro Knopp Johlander, lokalplanerare, Regionfastigheter, Region Jönköpings län

Benny Blick, teknisk chef, Regionfastigheter, Region Jönköpings län