Genom att surfa på ptsforum.se godkänner du att vi sparar cookies. Läs mer om cookies

Organisationen kring Program för Teknisk Standard

PTS Forum

 

PTS Styrelse

I PTS Forums styrelse finns representanter för varje PTS-anslutet region. Styrelsen har till ansvar att fatta beslut kring kommande utvecklingsprojekt. Det är styrelsen som beslutar om budget för utvecklingen kommande år. Ordf. i styrelsen är Region Jönköpings styrelserepresentant.

PTS Arbetsutskott

Arbetsutskottet (AU) skall bereda ärenden i sakfrågor för beslut i PTS Forums styrelse. Gruppen har som uppgift att verkställa styrelsens beslut. PTS-AU träffas ca 2-3 gånger i halvåret. Deltagare i AU utses av Styrelsen inför varje nytt år.

Brukarråd (fokusgrupper)

Brukarråd finns inom områdena Vvs, EL, Bygg, Funktion, Sö och CAD/BIM. I varje brukarråd finns representanter för varje PTS-anslutet region. Brukarråden har till uppgift att ge råd till PTS AU/Styrelsen gällande förändringar av krav/riktlinjer i PTS eller behov av utveckling. Fokusgrupperna kan erhålla uppdrag från styrelsen att se över kravnivåerna i PTS eller revidera riktlinjer inom sitt område. Brukarråden träffas minst 2 gånger per år.

Lokala brukarråd

Varje PTS-anslutet region organiserar sitt eget brukarråd. Syftet med ett lokalt brukarråd är att få en direktkanal mellan utveckling och de som använder systemet regelbundet. Gruppen ska lyfta upp och diskutera önskemål och krav från verksamheten, arbeta fortlöpande med frågor som rör innehållet (funktionkrav, tekniska krav, riktlinjer etc) i PTS.

Driftorganisation

Driftorganisationen inom PTS-konceptet består av systemägare, övergripande systemförvaltare, IT-systemförvaltare samt driftsystemförvaltare.

Systemägaren har det yttersta ansvaret för systemet och fattar principbeslut om total budget samt drift av systemet.

Övergripande systemförvaltare ansvarar för att systemets funktion och drift är i enlighet med systemägarens anvisningar. Systemförvaltaren ska bevaka och aktivt följa utvecklingen för systemet, driva utvecklingsprojekt samt följa upp avvikelser mot uppsatta regler.

Utvecklingspartner är Pdb Datasystem AB. Pdb har systemförvaltaransvaret för PTS vilket innebär att frågor om systemets tekniska implementering samt supportfrågor enligt de regler som är preciserade i supportavtalet hanteras av dem. Pdb ansvarar för installation av systemet med tillhörande dokumentation. Pdb ansvarar även för att redovisa färdigtidpunkter till den övergripande systemförvaltaren gällande installation, utvecklingsprojekt, felrättningar eller uppdrag av annan art som beställts från PTS Forum styrelse.

IT-driftansvar för PTS är hos Pdb Datasystem AB. Pdb ansvarar för driften enligt de regler som är preciserade i driftavtalet. 

Some description