Genom att surfa på ptsforum.se godkänner du att vi sparar cookies. Läs mer om cookies

Vad är PTS?

PTS åtstadkommer ändamålsenliga lokaler

Program för Teknisk Standard (PTS) är byggherrens system för att åstadkomma rätt kvalitet i projektering, byggande och förvaltning.

Some description

PTS - en hjälp att göra rätt från början

Byggherren sparar både tid och pengar genom att göra rätt från början. Genom att använda PTS i förstudie, programarbete och projektering undviks många onödiga frågor och utredningar då PTS ger tydliga besked om vad som är rätt och beslutat ska gälla för Regionen. I byggskedet begränsas oplanerade ändringar genom sen upptäckt av fel gjorda val i projektering. I överlämnandet skapas överensstämmelse mellan förväntat resultat och verklighet genom riktlinjer som är utarbetade av berörda verksamheter och i förvaltningsskedet ges förutsättningar att vidmakthålla en funktion som kunden är nöjd med från början.

Tillämpa i ständigt lärande - samverkan i PTS Forum

Program för Teknisk Standard innehåller krav på både funktion och teknik och som kan återanvändas i hela bygg- och förvaltningsprocessen. Det som inte är bra kan, genom den öppna strukturen i PTS, fångas upp och nå alla i ett ständigt lärande. PTS bygger en rak väg genom processen som begränsar omtag på grund av otydlighet.

Inom PTS Forum, nätverket för de PTS-anslutna regionerna som nyttjar verktyget, anordnas träffar för att utbyta erfarenheter, diskutera potensiella förbättringsområden och benchmarketing kring olika fackområden. PTS Forum samverkar även kring forskningsrelaterade utvecklingsprojekt för att fånga det senaste inom de olika fackområdena.

Uppslagsverk - PTS-bilbliotek - krav som skapar värden för vården

I PTS (som kan liknas med ett uppslagsverk) ligger regelverk som kan vara lokala, nationella eller sektorsgemensamma. Kort sagt sådant som ger stöd för att åstadkomma rätt produkt. Att till exempel en vårdcentral blir en vårdcentral som uppfyller regionens behov och krav, dvs att den innehåller det den ska, att den är funktionell för användaren och att den rent tekniskt är utförd på ett sätt som är långsiktigt hållbart utifrån perspektivet förvaltning, drift och underhåll.

Ett system med mångårig erfarenhet och stor kunskapsbank.

Regioner/landsting som delägare i PTS Forum

Systemägare för Program för Teknisk Standard (PTS) är Regionfastigheter Jönköpings län som har arbetat fram grunden för dagens PTS-system. Regionfastigheter i Jönköpings län var pionjär när det gäller att arbeta fram och använda kravspecifikationer i byggprocessens tidiga skeden. Systemet började användas år 1991, som då var i form av dokument i pärmar, och många landsting har följt efter.

I början av 2000-talet utvecklades PTS till ett webbaserat system och år 2004 (samma år som PTS Forum bildades) anslöt sig Regionerna Kronoberg, Östergötland, Kalmar, Halland och Gotland som delägare. Region Västmanland anslöt sig 2005. Under 2007 anslöt sig Region Skåne och under 2009 implementerade även Region Stockholms, via Locum, systemstödet Program för Teknisk Standard. Under år 2010 beslutade Region Uppsala att bli medlem och 2012 anlsöt sig Region Örebro. Region Dalarna samt Region Blekinge anslöt sig 2013 och under 2014 tillkom Region Gävleborg och Västra Götalandsregionen. Region Sörmland valde att börja använda PTS i sina projekt under år 2016. Detta ger nya värdefulla infallsvinklar och större resurser för utvecklingen av systemet.

Utveckling av PTS startade redan år 1974

Regionfastigheter i Region Jönköpings län var en pionjär när det gäller att arbeta fram och använda Program för Teknisk Standard. Redan år 1974 påbörjade Regionfastigheter arbetet med PTS, delvis med referensen Värnamo Sjukhus. Revideringar har därefter gjorts 1977, 1984, 1991 med bland annat vidareutveckling i samband med byggandet av Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. I början av 2000-talet gjordes en ny genomlysning av PTS inför att systemet gjordes mer tillgängligt genom databas- och webbteknik. Sedan 2004 har sedan PTS utvecklats årligen för att idag innehålla ett stort bibliotek krav som inte enbart uppfyller lagar och krav från myndigheter utan möter även vårdens behov av ändamålsenliga lokaler.