Högsby HC, Samrehab., FTV
Region: Region Kalmar
Fastighet: FO2000 Inhyrt
Storlek/yta: 2 400 m²
Investeringsram: 84 Mnkr

Högsby HC, Samrehab., FTV

Framtaget förslag innebär förvärv av del av fastigheten Högsby 4:31 där en ny byggnad uppförs som innehåller lokaler för hälsocentral, distrikts-rehabilitering och folktandvård. Nybyggnationen omfattar en byggnad där mötet med människor sker i en hälsofrämjande miljö för både personal och besökare. En byggnad som innehåller hållbara, ändamålsenliga och energieffektiva lokaler samt generella och flexibla lösningar som tillåter kontinuerlig verksamhetsutveckling för att kunna möta framtidens krav.

Alf Stenfelt
Region Kalmar
Milstolpar
Startdatum
Slutdatum
Byggstart
Slutbesiktning

Projektskede

Start: 2020-01-05
Slut: 2020-05-10

Start: 2020-05-10
Slut: 2020-09-10

Start: 2020-09-01
Slut: 2021-05-15

Start: 2020-12-01
Slut: 2021-03-17

Start: 2021-05-01
Slut: 2021-09-10

Start: 2021-07-01
Slut: 2022-12-30

Start: 2022-12-10
Slut: 2023-02-15

Start: 2023-01-05
Slut: 2025-01-15


Öppna som rapport (pdf)