Lokaler för primärvård

med fokus på vård- och hälsocentraler

Primärvården är vår vardagliga vård, den många behöver för stort och smått. Det är vårdens första mötesplats, dess första linje, det är dit vi kommer för ett fysiskt möte efter en allt vanligare inledande digital kontakt. Samtidigt som primärvården har betydelse för oss på olika sätt så är den också i en utvecklingsprocess. Primärvårdens utvecklingsarbete de kommande åren kommer att följa omställningen till Nära vård, och såväl lokalisering som lokaler kommer att påverkas. Nya former av lokalbehov, nya samband och förändrad användning av befintliga lokaler kan bli några konsekvenser av förändrad organisering och samlokalisering. För att möta vårdens utvecklingsarbete behövs kunskap om de lokaler som ska användas.

Det har i arbetet med detta konceptprogram till exempel efterfrågats hjälp med dimensionering och nyckeltal för att nå den optimala storleken och för att uppnå effektivt lokalutnyttjande på vårdcentraler. För att nå detta förespråkar konceptprogrammet underbyggda behovsanalyser och generella rum för flexibelt nyttjande. Det uttalade behovet av bättre riktlinjer och styrning tyder på att processtöd och förankring av gemensamma planeringsdokument behövs i projektens tidiga skeden. Även verksamhetsutvecklingsprocesser, analys och beskrivning av arbetssätt måste ligga steget före lokalutveckling för att kunna utgöra en bas för planeringen i varje enskilt fall.

Det här konceptprogrammet avser bemöta flertalet av de frågor och utmaningar som tagits upp ovan. Intentionen är att ge regionerna stöd och vägledning i hur framtida lokaler för vårdcentraler kan planeras. Du kan ta del av och ladda hem hela rapporten nedan.

Informations- och presentationsmaterial

Det finns även framtaget en kort presentation som orienterar om konceptprogram och kort beskriver innehållet i konceptprogram Lokaler för primärvård finns nu tillgänglig. Ta del av informationsmaterialet nedan. Presentationen är tänkt som en kort introduktion att redovisas vid informations- och planeringsmöten inför eller i samband med projekt. Avsikten är att den som presenterar ska ha satt sig in i konceptprogrammet och därefter informera kollegor under cirka 10-20 minuter beroende på fördjupning.

Logga in